SÄKERHETSRÅDGIVARE


Utför du transporter av förpackat farligt gods eller är avsändare vid sådana transporter? Då ska du, enligt svensk lagstiftning, ha en godkänd säkerhetsrådgivare. Detta omfattar alla transportslag (väg, järnväg, sjö och luft). 

Säkerhetsrådgivren ska: 
  • se till att ditt företag följer bestämmelserna om transport av farligt gods
  • ge råd gällande tillämpningen av bestämmelserna
  • upprätta tillsammans med dig en årsrapport till verksamhetsledningen

När du tecknar ett säkerhetsrådgivareavtal åtar vi oss att ge dig löpande support och en årlig avstämnng. Vi hjälper dig att skapa rutiner och instruktioner för att uppfylla de krav som ställs på din verksamhet gällande transport av farligt gods. Vid den årliga avstämningen upprättas en årsrappport som beskriver företagets arbete med farligt gods under året. Du kan även när som helst nyttja vår support om det finns oklarheter med hanteringen av farligt gods. Om det trots allt inträffar tillbud eller olycka, utreder vi tillsammans orsaken och vidtar åtgärder för att undvika upprepning. Vi erbjuder även utbildningar (ADR) för din personal. 

De krav som ställs på en säkerhetsrådgivare är ett godkänt resultat på examination som genomförs på MSB, samt ett giltigt intyg. Säkerhetsrådgivaren ska uppvisa kunskaper om risker förenade med transport av farligt gods, lagar, förordningar och föreskrifter. När ditt företag utser en säkerhetsrådgivare, måste detta anmälas till MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap).

Kravet på säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods grundas på EG direktivet 96/35/EG, och har införlivats i den svenska lagstiftningen genom en ändring i lagen (2006:263) och förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

Behöver du en säkerhetsrådgivare?

 Kontakta oss!


 

Säkerhetsrådgivare, Farligt gods, ADR