ADR - Farligt gods


Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på människa och miljö. Förare som transporterar farligt gods måste genomgå en utbildning och inneha ett giltigt ADR-certifikat. Ett ADR-certifikat är giltigt i fem år.

Utbildningen är uppdelad i en grundkurs och därefter påbyggnadskurser beroende på vad föraren ska transportera. Utbildningen följer kraven enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSBs) författningssamling ADR-S.

Påbyggnadskurser krävs vid transport av klass 1 (explosiva ämnen och föremål), klass 7 (radioaktiva ämnen och föremål) och vid tanktransporter.

Målgrupp
ADR-utbildning (för ADR-certifikat) vänder sig till förare som ska transportera farligt gods (ej undantagsmängder) styckegodsförpackat så som i t.ex. IBC:er, fat, dunkar eller i tankar som t.ex. i fasta tankar, tankcontainrar, MEG-containrar eller i batterifordon.

ADR-utbildning krävs även för andra delaktiga i en transport av farligt gods.

 

Kursdatum

Se kalendern
 

Önskar du något annat datum? Kontakta oss!

Pris
 

Grund 4150:-
Grund Tank  2300:-
Grund Klass 1 1850:-
Repetition 3100:-
Rep Tank 1700:-
Rep Klass 1 1350:-
ADR 1.3 lärarledd 1350:-
ADR 1.3 e-learning 995:-

Kostnader som tillkommer: 

Bok  300:-

Samtliga priser exkl. moms
Inkl. mat och fika (ej vid ADR 1.3 e-learning).